Lokomotywy Spalinowo - Akumulatorowe 18D. Modernizacja SM42. 2021r.

Kraków 2021-12-10

Lokomotywa spalinowo - akumulatorowa NEWAG typu 18D. Modernizacja SM42.

We wrześniu 2013 roku, spółka PKP Intercity zamówiła w firmie NEWAG 10 lokomotyw typu 18D, które zostały zbudowane na bazie wyeksploatowanych lokomotyw spalinowych 6D (SM42). Lokomotywa 18D jest lokomotywą spalinową z przekładną elektryczną z możliwością jazdy akumulatorowej. W kwietniu 2014 roku, wykonano testy nowej lokomotywy 18D na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Węglewie. W czerwcu 2014 roku, lokomotywa ta weszła do normalnej służby. Do listopada 2014 roku, ukończono budowę 10 lokomotyw zamówionych przez spółkę InterCity.

SM42-3005. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
SM42-3005. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

SM42-3005. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
SM42-3005. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Lokomotywa SM42-3005 została zbudowana na bazie lokomotywy SM42-121, która została wyprodukowana 1968 roku. Modernizacja została zakończona w lipcu 2014 roku.

Moder­ni­za­cja loko­mo­tyw serii SM42 do typu NEWAG 18D objęła zabu­dowę cał­ko­wi­cie nowego nad­wo­zia. Ze sta­rej loko­mo­tywy pozo­stała tylko ostoja, wózki napędowe i zbior­niki paliwa. W loko­mo­ty­wie zasto­so­wano nowo­cze­sny wysokoprężny sil­nik spa­li­nowy klasy ochrony środowiska Stage IIIB, o mocy 563 kW połą­czony z zespo­łem prąd­nic syn­chro­nicz­nych. Do roz­ru­chu sil­nika zasto­so­wano super­kon­den­sa­tor zasi­lany z bate­rii pokła­do­wych, dzięki czemu zapew­niony jest roz­ruch sil­nika nie­za­leż­nie od niskich temperatur. Loko­mo­tywy wypo­sa­żono w nowo­cze­sny sys­tem hamul­cowy ze spre­żarką śrubową i sprę­ży­no­wym hamul­cem posto­jo­wym. Napęd ukła­dów pomoc­ni­czych reali­zują sil­niki asyn­chro­niczne. Pojazd został wypo­sa­żony rów­nież w mikro­pro­ce­so­rowy układ ste­ro­wa­nia, uklad elek­tro­nicz­nego pomiaru paliwa, sys­tem prze­ciw­po­ża­rowy, klimatyzację kabiny oraz układ GPS. Lokomotywa ma elektroniczny system diagnostyki.

W ramach prze­bu­dowy loko­mo­tywę 18D wypo­sa­żono w spe­cjalne zde­rzaki z funk­cją „crash”, które pochłaniają znaczną ener­gię zderzenia. Na życzenie klienta można zamontować monitoring zewnętrzny lokomotywy z widokiem na sprzęgi i obrazem w bok od lokomotywy. Lokomotywa jest dopuszczona do obsługi jednoosobowej. Na życzenie klienta można zamontować zdalne sterowanie lokomotywą.

Dla loko­mo­tywy 18D zapro­jek­to­wano cał­ko­wi­cie nową kabinę maszy­ni­sty wypo­sa­żoną w dwa ergo­no­miczne osobne sta­no­wi­ska maszy­ni­sty, do jazdy w przód i w tył. Stanowiska są wyposażone w wygodne składane fotele. Pulpity sterownicze są podobne do tych w nowych lokomotywach. Dzięki niskiej masce lokomotywy widoczność z kabiny jest bardzo dobra, a w kabinie są panoramiczne szyby. Kabina jest oświetlona światłem w technologii LED, ogrzewana i klimatyzowana. Kabinę można wyposażyć w szafkę, umywalkę, lodówkę, płytę grzewczą i kuchenkę mikrofalową. Wejście do kabiny zapewniają drzwi do których dostęp jest z pomostu wokół lokomotywy. Kabina jest o 30 % większa od starej. Ściany kabiny zostały wyłożone panelami z tworzyw sztucznych.

To co wyróżnia lokomotywę NEWAG 18D to jest możliwość jazdy przy pomocy akumulatorów, dzięki zabudowanemu pakietowi baterii.

Dane T-T lokomotywy NEWAG 18D:

Lokomotywa jest sterowana mikroprocesorowo. Lokomotywa ma zasobnik energii dla jazdy akumulatorowej. Diagnostyka lokomotywy jest prezentowana na dotykowym ekranie LCD w kabinie maszynisty. W przekładni elektrycznej zastosowano przekładnię prądu typu AC/DC. Silniki trakcyjne typu LSa 430, o mocy 4 x 173 kW. Lokomotywa ma superkondensator dla rozruchu silnika spalinowego. Lokomotywa ma elektroniczny prędkościomierz z rejestracją zdarzeń.

Silnik spalinowy amerykański CATERPILAR C18, o mocy 563 kW (765 KM). Nominalna prędkość obrotowa 1 800 obrotów na minutę. Zużycie paliwa na biegu jałowym 4,5 l/h. Jednostkowe zużycie paliwa 220,4 g/kWh. Emisja spalin normy Stage IIIB.

Prądnica główna EMIT Ghp 400M4C. Prądnica pomocnicza Ghp 315 S4-1. System sterowania mikro­pro­ce­so­rowe INTECO S.A. Zasobnik energii jazdy akumulatorowej INTECO S.A. Możliwość jazdy ukrotnionej.

Układ osi Bo’Bo’. Wózki typu 1LN. Masa służbowa 73 000 kg. Maksymalny nacisk jednej osi 17 500 kg. Średnica kół 1,10 m. Długość całkowita 14,24 m. Szerokość 3,13 m. Wysokość 4,40 m. Prędkość maksymalna 90 km/h. Hamulec zasadniczy Knorr-Bremse. Rodzaj sprężarki - Śrubowa KNORR SL40. Hamulec postojowy - sprężynowy.

Opracował Karol Placha Hetman