Historia Konstrukcja Zestawienie

Junkers Ju-52 / Amiot AAC.1 Toucan 1936r.

Kraków 30.01.2018r.

00136b Rozdział 1936r.

Junkers J-52

Ateliers Aeronautiques de Colombes AAC.1 Toucan

Polska

Zestawienie

Junkers Ju-52 / Amiot AAC.1 Toucan

Zestawienie

W PLL LOT użytkowano jeden samolot Junkers Ju-52/3m rejestracja SP-AKX. Okres 1936-1939.


Opracował Karol Placha Hetman