Tragedia PZL I-22 Iryda oczami konstruktora 24.01.1996r.