Lotnisko w Mirosławcu. 2011r.

Mirosławiec Lotnisko na mapie Rzeczypospolitej. 2011r.
Mirosławiec Lotnisko na mapie Rzeczypospolitej. 2011r.

Mirosławiec Lotnisko. 2011r.
Mirosławiec Lotnisko. 2011r.

Historia Mirosławca i okolic

Nie bardzo wiadomo, kiedy powstała osada, którą dzisiaj nazywamy Miasto Mirosławiec, ale przypuszczalnie już w X wieku istniał tutaj niewielki gród. Powstał o na szlaku wiodącym ze wschodu na zachód, z dzisiejszej Bydgoszczy do dzisiejszego Szczecina. Ale przede wszystkim na tak zwanym szlaku solny z Kołobrzegu w głąb Rzeczypospolitej. Bez wątpienia interesujący nas gród należał do książąt Piastowskich. W 1296r. umiera Przemysław II – Król Polski i Książę Pomorza. W Polsce wybucha zamieszanie, które wykorzystują margrabiowie brandenburscy. Opanowali oni około 1300r. tereny między rzekami; Drawa i Gwda. Rozpoczęli intensywną kolonizację, posługując się głównie elementem germańskim. Mirosławiec prawa miejskie otrzymał prawdopodobnie już w 1303r.. W przekazach pisemnych Miasto wymienione jest po raz pierwszy w przywileju wystawionym w dniu 2.02.1314r., w którym bracia Henryk i Jan z rodu Wedlów potwierdzili prawa miejskie brandenburskie. Fundatorami Miasta byli Mikołaj i Jan Knobelsdorowie, a świadkami tego aktu radni miejscy. Jak widzimy brandenburgowie postępowali metodą faktów dokonanych. W akcji kolonizacyjnej wyróżniał się swą działalnością ród Wedlów, wywodzący się z rdzennej Marchii Brandenburskiej. Miasto niespodziewanie znalazło się na nowym szlaku – drogi łączącej Marchię z państwem krzyżackim, kiedy to w 1309r., krzyżacy zagarnęli Pomorze Gdańskie. W 1314r. dokładnie wytyczono granice Miasta i określono źródła dochodów; nadania gruntów, prawa polowań, opłat handlowych od ław chlebowych, mięsnych i z kramów rzemieślniczych. Kształt przestrzenny, jakie otrzymało Miasto w wyniku lokacji, był zbliżony do prostokąta z regularną siecią ulic. Prostokątny niewielkich rozmiarów rynek położony był asymetrycznie po północnej stronie krótszej osi układu, poprzecznie w stosunku do dłuższej osi założenia. Ciągi uliczne równolegle do dłuższej osi założenia prowadzone stycznie do krótszych pierzei rynkowych łączyły uliczki gospodarcze wydzielające odpowiednie bloki zabudowy. Prostopadłe do krótszych boków i pokrywając się z dłuższą osią rynku prowadziły dwie arterie wlotowe. Na poprzecznej osi założenia usytuowany był kościół parafialny ( wzmiankowany w 1641r. jako murowany ) z wydzielonym cmentarzem, w pobliżu, którego w owym czasie znajdowała się murowana szkoła i plebania. Parafia założona w XIV wieku należała do Diecezji Poznańskiej do momentu wprowadzenia reformacji w 1543r.. Nie wiadomo, czy Mirosławiec posiadał mury obronne, czy tylko ziemne wały. Dostęp do Miasta prowadził przez trzy bramy wjazdowe: od północnego wschodu bramą Grobelną, od zachodu bramą Łowiecką i od południa bramą Młyńską. 
Naczelnym zagadnieniem Polskiej polityki zagranicznej XIV i XV wieku była kwestia krzyżacka. Próby przesunięcia w 1325r. granicy przez Władysława Łokietka z Noteci za Drawę zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero w 1364r. obszary nad Notecią udało się zhołdować na rzecz Korony Polskiej dla poszczególnych rodów z pogranicza. W 1365r. Wedlowie z Tuczna i Złocieńca uznali zwierzchność Króla Polskiego, a w 1368r., Kazimierz Wielki odzyskał Ziemię Wałecką, ale bez Złocieńca i Kalisza. Po śmierci Kazimierza Wielkiego na pograniczu ponownie rozgorzały zatargi, a konflikt Polsko-krzyżacki wzbierał. Ostatecznie rozwiązanie konfliktu przybrało formy walki zbrojnej zakończonej w pierwszej fazie zwycięstwem Polski pod Grunwaldem. Potęgę zakonu złamała ostatecznie dopiero wojna trzynastoletnie, a w wyniku zawartego w Toruniu w 1466r. pokoju Polska odzyskała Pomorze. Prawdopodobnie na skutek pogranicznych zamieszek miał miejsce pożar Miasta, około 1395r.. W 1409r. Miasto zostało na kilka miesięcy zdobyte przez krzyżaków. 
W 1554r. Miasto strawił pożar z mnóstwem ofiar. Uratowało się tylko 67 rodzin.
Pogranicze było zawsze burzliwe i niebezpieczne, a rozległe puszcze sprzyjały uprawianiu rozbojów, w których trudniły się również rody rycerskie. Szlachta w powiecie wałeckim znana była z zuchwałości i samowoli. Najbardziej głośnym w powiecie wałeckim zajazdem, który był formą wymierzania sprawiedliwości na własną rękę, była wyprawa Golców, Borków, Guntersbergów i Smiełowskich na Mirosławiec w 1594r.. 
Miasta będące własnością tylko jednego pana ( rodu ), a do takich zaliczał się Mirosławiec, nie rozwijały się dynamicznie. Pan wymuszał na mieszczanach różne powinności, tak, że ci szukali pomocy u starostów, a nawet u samego Króla. Interwencje te nie przynosiły spodziewanych rezultatów. Położenie Mirosława stwarzało korzystne warunki dla handlu, który zaczął się rozwijać zwłaszcza od XVI wieku. W efekcie do Mirosławca i podobnych miast, pod koniec XVI wieku, zaczęli napływać niemcy, szkoci i żydzi, którzy otrzymywali lepsze warunki prowadzenia handlu, niż tubylcy. Ówczesny właściciel Mirosławca Mirosław Henryk von Blankenburg, żądał tylko od nich sumiennego płacenia podatków. Żydom początkowo nie pozwalano osiedlać się w samym Mieście, ale szybko to się zmieniło. Powstała synagoga i szkoła rabinacka. Kupcy z Mirosławca utrzymywali rozległe kontakty handlowe. Przedmiotem handlu była wełna, zboże, skóra , pierze, sukno, wyroby powroźnicze i miód. 
W końcu XVIII wieku, kiedy interesujący nas teren był już pod panowaniem pruskim, rozpoczął się upadek ekonomiczny Miasta. Funkcjonowało tylko bednarstwo, piwowarstwo i rolnictwo. Podupadło sukiennictwo, krawiectwo i szewstwo. Do tego wszystkie przyczyniła się także wojna trzydziestoletnia, a z początkiem XIX wieku wojny Napoleońskie. Pożary niszczyły drewnianą zabudowę Miasta, a rekwizycje i kontrybucje oraz pospolite rabunki odbierały mieszczanom majątek, kupcom towary i zasoby pieniężne, rzemieślnikom narzędzia pracy.
W Mirosławcu, będącym Miastem prywatnym samorząd ograniczała władza właścicieli. W mieście było 3 radnych ( consules ), z których jeden był rządzącym burmistrzem. Obok niego było czterech dziesiętników ( tenematores ), których głównym obowiązkiem było ściąganie podatków. Początkowo sądownictwo sprawował wójt z czterema ławnikami, lecz posesjonaci mirosławscy często ingerowali w ferowanie wyroków, aż w końcu całkowicie je sobie przywłaszczyli. Taki stan rzeczy istniał do 1772r., kiedy, w związku z rozbiorem Rzeczypospolitej wprowadzono pruską regencję, która ustaliła sądy powiatowe, miejskie i ziemskie.
W wyniku pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej w 1772r. Miasto wraz z Ziemią Wałecką dostał się pod panowanie pruskie. Fakt ten odbił się bardzo niekorzystnie na rozwoju i dalszej historii Miasta, gdyż został pozbawiony swego głównego aktu ekonomicznego, jakim była pobliska granica stwarzająca możliwości do handlu. Miasto stało się prowincjonalne i przybrało charakter wybitnie rolniczy. W trakcie wojen Napoleońskich powstał Powiat Wałecki z Mirosławcem i innymi czterema miastami. Jednocześnie pozbawiono Mirosławiec korzyści płynących z handlu. Przekreśliło to rozwój. Nie uzdrowiła sytuacji gospodarczej Miasta również linia kolei żelaznej zbudowana w 1900r.. W 1933r Miasto liczyło 2 836 mieszkańców, było wybitnie rolnicze i znane było z jarmarków, na których handlowano bydłem.
Na krótko przed drugą wojną światową Mirosławiec został włączony w system umocnień niemieckich zwany „wałem pomorskim”. Przełamanie tych umocnień przeszło do historii Walk Odrodzonego Wojska Polskiego, którego jednostki dnia 10.02.1945r. zdobyły Miasto. Wielcy tego świata zdecydowali o powrocie Pojezierza Pomorskiego do Polski. W ten sposób, po 173 latach Mirosławiec powrócił do Polski.
W dniu 8.05.1945r. otwarto Urząd Pocztowy Poczty Polskiej. Organizator Pan Władysław Hubaczek. W dniu 1.06.1945r. uruchomiono dwie piekarnie; przy ul. Wałeckiej przez Wojczakowskiego oraz przy ul. Wolności przez Feliksa Augszpurger. Do końca lipca 1945r. uruchomiono trzy masarnie Panów; Grabowski, Gościenicki, Szeleszczuk. Do końca 1945r. uruchomiono Wytwórnię Wód Gazowanych i Rozlewnię Piwa- kierownik Pan Koziołek. Oczywiście także uruchomiono posterunek MO i USC. Pierwszego burmistrza, Mariana Suszyckiego, mianowano 11.02.1946r. ( Nie było wyborów ). W 1946r. uruchomiono młyn Kosiakowo. Dopiero w 1947r. zorganizowano akcje wysiedleńczą ludności niemieckiej z Mirosławca i okolic. W grudniu 1948r. powstał Gminny Ośrodek Maszynowy, zwiastun komunistycznych czasów. W dniu 10.12.1948r. otwarto Bibliotekę Miejską w Mirosławcu. Bibliotekarz Zenon Wiktorski. Pod hasłem walki z analfabetyzmem utrwalano komunistyczny system. W lipcu 1949r. powstała Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, a w 1951r. Państwowy Ośrodek Maszynowy. 
Dopiero w 1956r. powstaje parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP z pierwszym proboszczem przybyłym z Chicago księdzem Backiel. Działo się to dopiero po wydarzeniach Poznańskich.

Kościół Rzymsko-Katolicki pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Mirosławcu. 2008r.
Kościół Rzymsko-Katolicki pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Mirosławcu. 2008r.

W dniu 4.05.1969r. otwarto Izbę Pamięci Narodowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury. Był to okres, kiedy w Polsce każda szanująca się placówka kulturalna, czy szkoła otwierały izby pamięci narodowej. W dniu 15.07.1971r. uruchomiono fabrykę rowerów, będącą filią Zakładów Rowerowych Predom-Romet. Dzięki temu w 1974r. powstała sekcja kolarska w LZS Orkan. Dopiero 1.09.1971r. uruchomiono Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Mirosławcu. W dniu 10.02.1974r. odsłonięto pomnik pamięci walk w postaci czołgu.

Pomnik-czołg. 2008r.
Pomnik-czołg. 2008r.

Pomnik Mieczy Grunwaldzkich w Miroisławcu. 2008r.
Pomnik Mieczy Grunwaldzkich w Miroisławcu. 2008r.

W dniu 1.06.1975r. z powodu reformy administracyjnej Miasto i Gmina Mirosławiec do Województwa Pilskiego. 
W dniu 16.03.1985r. otwarto Muzeum o przełamaniu Wału Pomorskiego. 
W dniu 1.07.1994r. przeprowadzono pierwsze wolne wybory na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Mirosławiec. Wybrano mgr inż. Edwarda Ząbek. W dniu 10.02.1994r. uroczyście obchodzono 50-tą rocznicę wyzwolenia Mirosławca. 
W 1999r. w wyniku reformy administracyjnej Mirosławiec znalazł się w Województwie Zachodnio Pomorskim.

Miasto Mirosławiec obecnie 2011r.

Do 1975r. Miasto należało do Województwa Szczecińskiego. W latach 1975r.-1998r. Miasto przynależało do Województwa Pilskiego, a od 1998r. wchodzi w skład Województwa Zachodniopomorskiego. Leży w Powiecie Wałeckim i jest siedzibą Miasta i Gminy Mirosławiec. Znajduje się tutaj siedziba nadleśnictwa. Tutejszy kościół Rzymsko-Katolicki jest siedziba Dekanatu. Geograficznie Miasto leży na wschodniej części Pojezierza Wałeckiego, na północ od jeziora Korytnickiego i na wschód od rzeki Korytnicy. 
W dniu 1.01.2009r. powierzchnia Miasta wynosiła 2,13 km kwadratowego. Według danych z dnia 30.06.2009r. Miasto liczyło 2 616 mieszkańców.
Miasto ma obecnie ( 2011r. ) bardzo małe szanse rozwoju. Po optymizmie z 90-tych lat XX wieku nie pozostało nic. Najpierw Prezydent postkomunista Aleksander Kwaśniewski w 2000r. zawetował ustawę o powszechnym uwłaszczeniu Polaków, co otworzyło drzwi do zwrotu majątków zarazie niemieckiej. Potem, całkowitej likwidacji uległ transport kolejowy. Nie powstała planowana w pobliżu autostrada. W pierwszej dekadzie XXI wieku nie powstał w Mirosławcu żaden duży zakład produkcyjny. A w 2010r. liberalny Rząd Premiera Donalda Tuska zlikwidował 12 BLot.

Budynek dworca kolejowego w Mirocławcu w którym umieszczono firmę Skupu Metali Kolorowych. 2007r.
Budynek dworca kolejowego w Mirocławcu w którym umieszczono firmę Skupu Metali Kolorowych. 2007r.

Miasto Mirosławiec. Widok z satelity 2011r.
Miasto Mirosławiec. Widok z satelity 2011r.

Historia Lotniska Mirosławiec – czasy zarazy niemieckiej

Dzieje Lotniska Mirosławiec sięgają czasów zarazy niemieckiej. Zamysł budowy i jego realizacja przypadły na lata tuż po przejęciu władzy w niemczech przez hitlera i jego partię. Koncepcja budowy lotniska właśnie tutaj, wynikała z realizacji określonych zamierzeń polityki nowych niemiec i warto się nad tym chwilę zatrzymać. W 1933r. hitler zlecił opracowanie systemu szkolenia swoich przywódców. Wkrótce odpowiednie plany były gotowe i już na początku 1934r. przystąpiono do ich realizacji. Kształcenie kadr zarazy niemieckiej miało odbywać się w specjalnych ośrodkach szkoleniowych zwanych ,,Ordensburg” czyli ,, twierdza zakonna ", co było nawiązaniem do historii i tradycji zakonu krzyżackiego. Zgodnie z planami rozpoczęto na terenie rzeszy budowę trzech potężnych ośrodków, które rozlokowano w rejonach nadgranicznych: w Nadrenii (,,Ordensburg Vogelsang” ), w Bawarii (,,Ordensburg Sonthofen” ) i na Pomorzu Zachodnim (,, Ordensburg Crossinsee” ).
Ten ostatni powstał w stosunkowo niewielkiej odległości od Mirosławca, nad jeziorem Krosino, koło Złocieńca. Oficjalne uroczyste otwarcie nastąpiło 24.04.1936r., na które przybył osobiście hitler. Ośrodek ten stanowił potężny kompleks budynków i urządzeń towarzyszących, położonych nad jeziorem Krosino lub nieopodal.
Właśnie dla potrzeby tego ośrodka zbudowano w latach 1935r.–1936r. pod Mirosławcem ( w miejscowości Schonfeld ) istniejące do dziś lotnisko. W latach 1938r.-1939r. Lotnisko rozbudowano, co wiązało się z planowaną agresją na Rzeczypospolitą.
Niewiele wiemy na temat infrastruktury ówczesnego Lotniska. Na pewno dysponowało ono gruntową ( trawiastą ) DS., o wymiarach około 1 000 m x 200 m. Cała zabudowa była drewniana, a to z prostego powodu – drewna do budowy nie brakowało. Na pewno pierwszym obiektem był tartak, w którym pracownicy nie narzekali na brak pracy. Na pewno zbudowano kilkadziesiąt baraków mieszkalnych i magazynowych. Jeden z nich był dostosowany do pełnienia funkcji komendy ( sztabu ) Lotniska. Bardzo prawdopodobne, że miał na dachu kiosk pełniący funkcję ówczesnej wieży kontroli lotów. Na pewno na terenie był skład materiałów pędnych i smarów. Co się tyczy hangarów, to prawdopodobnie w 1939r. ukończono dwa oszklone hangary. Ich podstawy miały około 30 m x 20 m.
Z tego lotniska m. in. startowały we wrześniu 1939r. bombowce He-111 P do nalotów na Polskę. Niewielka odległość od granicy znakomicie ułatwiała to zadanie. W latach 1941r.-1942r. Lotnisko pełniło rolę jednostki szkolącej młodych lotników, głównie strzelców pokładowych. Do 1943r. Lotnisko nie było w zasadzie intensywnie wykorzystane. Położone daleko od frontu wschodniego nie mogło służyć celom operacyjnym. Ożywienie nastąpiło w 1943r., gdy na Lotnisku podjęto intensywne szkolenie pilotów bojowych lotnictwa myśliwskiego na samolotach Fockewulf FW-190 i Messerschmitt Me-109 F. Byli to niemal w stu procentach bardzo młodzi ludzie. Lotnictwo niemieckie zaczynało odczuwać w tym czasie dotkliwy brak pilotów lotnictwa myśliwskiego, co było następstwem ponoszonych strat zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Szkolenie pilotów było kontynuowane do jesieni 1944r., kiedy to sytuacja na froncie wschodnim zmusiła do ponownego wykorzystania lotniska do celów bojowych, co jednak trwało stosunkowo krótko.
W styczniu 1945r. na lotnisko został skierowany ze swoją eskadrą o kryptonimie Immelmann, płk Hans -Urlich Rudel. Pilot, latający na Ju-87. Rudel zyskał sławę niszczyciela czołgów. Miał do końca wojny zaliczonych 2 530 lotów bojowych i zniszczonych podobno ok. 500 czołgów ( stan sprzętu szacowany na 2-3 dywizje pancerne ). Po latach Rudel, w wydanej książce ,,Mein Kriegstagebuch” tak wspominał swój pobyt na Lotnisku Mirosławiec: ,, Front odrzański nieco się ustabilizował. Otrzymałem telefoniczny rozkaz natychmiastowego przebazowania z moją eskadra do Mirosławca ( ,,nach Markisch Friedland in Pomern” ) na Pomorzu, gdzie sytuacja stawała się jeszcze bardziej niebezpieczna niż na Śląsku. (..) Gęsta zadymka śnieżna utrudniała przebazowanie w zwartym szyku ; dlatego startowaliśmy trójkami , (..) próbując (..) osiągnąć Mirosławiec (.). W gęstej śnieżnej zamieci, w kompletnych ciemnościach ląduję w Mirosławcu wraz z kilkoma maszynami. Eskadra Rudla weszła już następnego dnia do walki, operując nad Wałczem. Trzcianką, Wieleniem i Człopą. Rudel wspominał: ,,Teraz startują przez cały dzień nieprzerwanie „sztukasy” ze znakiem zakonu krzyżackiego ( ,,deutschritterordens” ). Jak przed sześciuset laty, tak i teraz toczy się walka przeciwko wschodowi. Panuje wielkie zimno, na lotnisku leży warstwa ok. 40 cm puszystego śniegu, przy; starcie nawiewa tego śnieżnego pyłu między części mechanizmu zamków działek, a w powietrzu ten pył natychmiast zamarza. Po jednym lub dwóch strzałach uzbrojenie odmawia posłuszeństwa. Dygocę ze wściekłości."(..) ,, T-34 prą na zachód. Niekiedy wystarcza jeden strzał, by czołg eksplodował, lecz częściej, niestety nie. Cenne dni minęły, zanim otrzymałem dość siły roboczej, by utrzymać pas startowy w stanie wolnym od śniegu. Liczba czołgów budzi grozę; latamy we wszystkich kierunkach, ale dzień musiałby być trzykrotnie dłuższy. (.) Na wschód od Wałcza zadajemy sowietom znaczne straty, podobnie na południu w rejonie Człopy i w przyległych obszarach leśnych. Czołgi, gdy wjeżdżają do miejscowości kryją się najczęściej w domach mieszkalnych ; można to rozpoznać po sterczącej z domu lufie armaty. Tył domu jest wyburzony. W tych domach już nie będą z pewnością mieszkali żadni niemcy. Strzelamy więc od tyłu w silnik, żaden inny sposób ataku nie wchodzi w rachubę; czołg płonie, a potem wraz z ruinami domu wylatuje w powietrze. (.) Nigdy nie atakuję bombami w tych miejscowościach, nawet gdy to z wojskowego punktu widzenia byłoby pożądane; dreszcz mnie przejmuje na myśl, że nasze własne bomby trafiałyby niemiecką ludność, która i tak cierpi już od sowieckiego terroru." Tyle pułkownik Rudel o przeżyciach związanych z pobytem na Lotnisku Mirosławiec. Wkrótce wraz ze swoją eskadrą został skierowany w rejon Frankfurtu nad Odrą.
I na tym w zasadzie kończy się panowanie zarazy niemieckiej na Lotnisku Mirosławiec. W dniu 10.02.1945r. Lotnisko jak i Miasto zostało zdobyte przez żołnierzy I Armii WP. Lecz na Lotnisku, żadna Polska jednostka nie bazowała. Front szybko posuwał się dalej.
Lotnisko Mirosławiec pozostało na uboczu, częściowo zniszczone ostrzałem i bombardowaniem. Zaszyte w lasach, stosunkowo daleko od berlina, nie wywołało zainteresowania ze strony wojsk sowieckich. Na Pomorzu, gdzie w 30-tych latach niemcy zbudowali wiele lotnisk, Lotnisko Mirosławiec nie należało do atrakcyjnych. Opuszczone przez wojsko stało się miejscem wypraw szabrowników. Najpierw zostało ograbione, a następnie zdewastowane. Nie dziwmy się takiemu postępowaniu. Przez wiele miesięcy ( blisko 3 lata ) sowieci utrzymywali tymczasowość administracji Polskiej na tych terenach. A kolejne dziesięciolecia trwała prowizorka, którą potwierdził Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski ( postkomunista ), wetując ustawę o powszechnym uwłaszczeniu. I nie zmieniła tu nic ratyfikacja granicy na Odrze i Nysie. Efekty – zaraza niemiecka odzyskuje majątki. Przypominam jeszcze raz – To nie Polacy ustalili granice Rzeczypospolitej.

Historia Polskiego Lotniska Mirosławiec

Polska historia Lotniska Mirosławiec rozpoczęła się w 1951r.

1944r.

Formowanie 8 Pułku Lotnictwa Szturmowego rozpoczęto na przełomie września i października 1944r. na terenie ZSRS, w okolicach Charkowa na lotnisku Wołczańsk. Za rozpoczęcie formowania przyjmuje się datę 12.10.1944r. ( Według innych źródeł 10.12.1944r. ).
Podstawą do formowania stanowiła dyrektywa Sztabu Gen. Nr 10/9954 z 07.09.1944r. Bazą, na której sformowano jednostkę był sowiecki 384 Pułk Lotnictwa Szturmowego przybyły ze składu 9 Brygady Zapasowej Armii Sowieckiej. Dowódcą pułku został ppłk pil. Ruksza, który w kwietniu 1945r. zastąpiony został przez kpt. pil. Borysa Zimina. Personel latający Pułku stanowili sowieccy piloci, którzy przybyli ze szkoły lotniczej w Czugujewsku, przeszkoleni na Po-2 i piloci frontowi, z doświadczeniem bojowym oraz Polscy strzelcy pokładowi przybyli do Pułku po ukończeniu kursu specjalistycznego w Kinelu i Graczówce. Pułk posiadał według etatu 30 samolotów bojowych Ił -2, samolot łącznikowy Po-2 i szkolno-treningowy typu UIŁ - 2. Liczba pilotów wynosiła 31 i 35 strzelców pokładowych, ogółem stan osobowy Pułku wynosił 206 ludzi.
Sowieci bardzo dbali o to, aby Polskie jednostki utworzone na terenie ZSRS nie brały udziału w walkach na obszarach wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Dlatego mimo iż wiele jednostek było gotowych do walki, zostały skierowane na front dopiero w marcu 1945r.. Tak samo było z 8 PLSz. W końcu marca 1945r. Pułk oficjalnie zakończył szkolenie i otrzymał rozkaz przebazowania się do Polski. Polecenie to wykonano po poprawieniu się pogody. W dniu 11.04.1945r. na Lotnisku Lublinek ( Łódź ) wylądowało 31 samolotów Pułku w tym 29 bojowych Ił-2. Reszta personelu dotarła do Łodzi transportem kolejowym. Pułk dysponował 205 osobami w tym 33 załogi latające. Na Lotnisku Lublinek, Pułk szkoląc się oczekiwał rozkazu przebazowania na lotniska przyfrontowe, już w rejonie Odry. 
W dniu 23.04.1945r. część personelu i sprzętu 8 PLSz przebazowano na Lotnisko Białołęki, a następnie w dniu 24.04.1945r. na Lotnisko Baranówko koło Myśliborza. Tu wylądowało 28 bojowych Ił-2 i 1 szkolny UIł-2. Jedna załoga z 8 PLSz pilota ppor. Jerzego Burakowa, z powodu uszkodzenia maszyny nie doleciała i lądowała awaryjnie koło Słupcy.
Natychmiast po przebazowaniu podjęte zostały przygotowania do działań bojowych w dniu następnym. Zadanie było złożone, należało bowiem uderzeniami lotnictwa rozbić wojska niemieckie grupy gen. Steinera, które koncentrowały się przed frontem 1 Armii Wojska Polskiego z zamiarem przedarcia się do okrążonego berlina.
W okresie od 24.04.1945r. do 2.05.1945r., przez sześć dni, Pułk wykonywał około 90 lotów bojowych. Inne dane mówią, iż w okresie 16 dni pobytu na froncie ( od 24.04. do 09.05 1945r. ) 8 PLSz prowadził działania w ciągu 6 dni. W tym okresie wykonano 104 loty bojowe w okresie 124 godz. 11 min. Na wojska wroga zrzucono około 300 bomb o ciężarze ponad 11 000 kg, wystrzelono około 200 pocisków rakietowych RS- 82 oraz około 25 000 pocisków z działek i kaemów. W wyniku działań bojowych podpalono 3 samoloty przeciwnika na lotnisku Neuruppin, zniszczono około 20 samochodów, wywołano około 30 pożarów, wysadzono 2 magazyny amunicji. Obezwładniono ogień 2 baterii artylerii polowej i 4 baterii przeciwlotniczych, rozproszono batalion wojsk przeciwnika i zabito około 100 żołnierzy.
Podczas pobytu na froncie 8 PLSz działał z następujących lotnisk: Baranówko , Streinbeck i Vehlfanz. W trakcie działań bojowych pułk stracił jedną załogę ( ppor. Paweł Franin i plut. Piortowski ) i 2 samoloty, a kolejne 4 uległy uszkodzeniu. Ponadto w czasie działań uszkodzonych zostało 4 samoloty bojowe.
Natychmiast kiedy stalin ogłosił, że niemcy skapitulowały, wydano rozkaz o przebazowaniu Polskich jednostek do Polski. Ponieważ powojenne granice naszej Ojczyzny jeszcze nie były ustalone, 8 PLSz przebazowano aż na Lotnisko Lublinek. Rzut powietrzny dotarł do Łodzi już 10.05.1954r.. Pamiętajmy, że o wszystkim decydował kreml. 
W Łodzi 8 PLSz bazował do stycznia 1946r., kiedy to został rozformowany. Rozkaz o rozformowaniu 8 PLSz ma datę 22.01.1946r. Część kadry przeszła do innych jednostek, niektórych zdemobilizowano, pozostali powrócili do Związku Sowieckiego. Sprzęt Pułku przekazano do szkół lotniczych i do innych pułków szturmowych. Dokumenty Pułku przekazane zostały oficjalnie do archiwum, a faktycznie do moskwy i tam niedostępne spoczywają. Z tych względów trudno jest odtworzyć pełniejszy zarys dziejów i działań bojowych 8 PLSz, niby Polskiej jednostki lotniczej.

1950r.

Prawdopodobnie z końcem 1950r. zapadła decyzja o ulokowaniu jednego z pułków lotniczych na Lotnisku Mirosławiec. W typowo zielonym garnizonie. W 1951r. wojskowe jednostki remontowo-budowlane przystąpiły do prac na Lotnisku.

1951r.

Z początkiem 50-tych lat z powodu wojny w Korei, kreml naciska na Polskie Wojsko, aby rozwijało swoją siłę militarną. Następują istotne zmiany w strukturach Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Lotnictwo rozrasta się organizacyjnie. Powstają nowe związki taktyczne, między innymi 16 Dywizja Lotnictwa Szturmowego. Stało się to na mocy Rozkazu Nr 070/Org. MON z dnia 11.07.1950r. oraz Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych Nr 0160/Org. z dnia 1.09.1950r.
Podstawowym Pułkiem w 16 Dywizji Lotnictwa Szturmowego jest 6 Pułk Lotnictwa Szturmowego, który od października 1952r. stacjonuje na lotnisku w Pile. Na jego bazie rozpoczęło się formowanie 51 PLSz i 53 PLSz. Było to zgodne z Rozkazem Nr 096/Org. Z dnia 11.12.1951r. Dlatego za daty powstania 51 PLSz i 53 PLSz przyjmuje się dzień 11.12.1951r.
Formowanie 53 Pułk Lotnictwa Szturmowego rozpoczęto organizować na Lotnisku Bednary nieopodal Poznania. Lecz już w listopadzie 1952r. 53 PLSz przeniesiono na Lotnisko Mirosławiec, jako JW. 4449. 
Ostatecznie 16 DLSz w Pile ma w swoim składzie trzy pułki:

  • 6 PLSz w Pile
  • 53 PLSz w Mirosławcu
  • 51 PLSz w Pile

Także w listopadzie 1952r. 53 PLSz otrzymuje sztandar. Według innych źródeł w październiku 1952r.

Podstawowym samolotem Pułku jest Ił-10, produkcji sowieckiej bądź Czechosłowackiej. Ił-10 jest konstrukcją przestarzałą, opracowaną w trakcie II wojny światowej. Już z początkiem 50-tych lat nie spełniał stawianych przed nim zadań. W zasadzie brak jest typowych samolotów szturmowych, bo sowieci takich maszyn w tym czasie nie opracowywali. Pierwsza połowa 50-tych lat to okres burzliwego rozwoju Polskiego Lotnictwa Wojskowego, ale sprzęt lotnictwa szturmowego pozostawał w cieniu. 

Samolot Ił-10 nb 13 na Lotnisku Mirosławiec i ostatnie jego chwile. W dniu 8.11.1960 r. przystąpiono do rozbiórki ostatnich maszyn. Przed demontażem wykonywano ostatnią próbę silnika. Po raz ostatni fachowych wskazówek do przeprowadzenia rozbiórki udzielił st. inżynier pułku kpt. Miller. Ostatni rozruch silnika wykonał ppor. Gostyński. 1960r.
Samolot Ił-10 nb 13 na Lotnisku Mirosławiec i ostatnie jego chwile. W dniu 8.11.1960 r. przystąpiono do rozbiórki ostatnich maszyn. Przed demontażem wykonywano ostatnią próbę silnika. Po raz ostatni fachowych wskazówek do przeprowadzenia rozbiórki udzielił st. inżynier pułku kpt. Miller. Ostatni rozruch silnika wykonał ppor. Gostyński. 1960r.

Dopiero w 1955r. pierwsze samoloty z napędem turboodrzutowym pojawiają się w pułkach lotnictwa szturmowego. Są to przede wszystkim wycofywane z pułków lotnictwa myśliwskiego samoloty MiG-15 / Lim-1. Samolot Lim-1/2 nie jest typowym szturmowcem, dlatego Pułk zmienia charakter na myśliwsko-szturmowy. Ponieważ dotyczy to wszystkich pułków szturmowych to i dywizje stają się myśliwsko-szturmowe. Jednocześnie tłokowe Ił-10 ( B-33 ) pozostawały na uzbrojeniu do 1959r.. W 53 PLSz całkowite przezbrojenie w samoloty z napędem turboodrzutowym następuje dopiero to w dniu 29.03.1960r.. Ostanie loty na samolotach Ił-10 wykonano w Mirosławcu z końcem 1960r.. Pułk w Mirosławcu był jednym z dwóch ostatnich w Polsce, który eksploatował samoloty Ił-10. Tym drugim był 48 PLSz. W Pułku w Mirosławcu podstawowym samolotem stał się Lim-2.
Przeszkolenie personelu latającego i technicznego 53 PLSz na samoloty z napędem turboodrzutowym przeprowadzono na Lotnisku Bydgoszcz.

Personel 53 PLSz podczas przeszkalania na samoloty z napędem turboodrzutowym na Lotnisku Bydgoszcz. Koniec 50-tych lat.
Personel 53 PLSz podczas przeszkalania na samoloty z napędem turboodrzutowym na Lotnisku Bydgoszcz. Koniec 50-tych lat.

W 1957r. nastąpiły poważne zmiany strukturalne Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Ich początkiem było powołanie do życia Układu Warszawskiego. W efekcie powołano między innymi Lotnictwo Operacyjne, które w czasie „W” stałoby się Armią Lotniczą. Nie wdając się w zawiły okres przemian powiedzmy tylko, że wszystkie Dywizje Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego znalazły się pod kierownictwem Lotnictwa Operacyjnego, także 16 DLM-Sz w Pile z podległymi pułkami, a wśród nich z naszym bohaterem 53 PLM-Sz.
Dlatego też w 1957r. Pułk otrzymał nowy sztandar.

Wręczenie nowego sztandaru 53 Pułkowi przez gen. Jan Raczkowskiego. 1957r.
Wręczenie nowego sztandaru 53 Pułkowi przez gen. Jan Raczkowskiego. 1957r.

1960r.

Rozpoczęcie roku szkoleniowego. Dobrze widoczne zabudowania na Lotnisku. 1960r.
Rozpoczęcie roku szkoleniowego. Dobrze widoczne zabudowania na Lotnisku. 1960r.

Druga połowa 50-tych lat to czas intensywnego szkolenia personelu Pułku. Z końcem 1960r. znacznie wzrosła gotowość bojowa Pułku i wyszkolenie poszczególnych oficerów. Większość żołnierzy z personelu latającego dysponowała już I lub II Klasę pilota, co było sporym osiągnięciem.

W dniu 2.12.1960r. do 16 DLM-Sz na lotnisko w Pile docierają pierwsze upragnione samoloty szturmowe Lim-5 M. Były to prawdopodobnie 2 maszyny, a ich eksploatacja miała być próbna. Do maja 1961r. w Dywizji było już około 30 maszyn Lim-5 M. Łącznie Polski przemysł zbudował 60 tych maszyn. Niektóre z nich wyposażano dodatkowo w lotniczy aparat fotograficzny. Te samoloty oznaczano Lim-5 MR. Samoloty te trafiły także do Lotnictwa Marynarki Wojennej na Lotnisku Siemirowice. Nie ma dowodów na to, że samoloty Lim-5 M bazowały na terenie Lotniska Mirosławiec. Pewne jest natomiast, że piloci z 53 PLM-Sz brali udział w przeszkalaniu na nowy typ samolotu.

Rysunek Lim-5 MR
Rysunek Lim-5 MR

Lim-5 M nb 102 na lotnisku
Lim-5 M nb 102 na lotnisku

Nie wiem, jak konkretnie wyglądała eksploatacja Lim-5 M w 16 DLM-Sz w Pile. Wiadomo, iż pierwsze tygodnie eksploatacji samolotów Lim-5 M w Polskim Lotnictwie nie wypadły pozytywnie. Wystąpiło kilka awarii i katastrof. Samoloty zaczęto eksploatować ze znacznymi ograniczeniami, a po kilku miesiącach maszyny zwrócono wytwórcy, celem przeprowadzenia modernizacji. Polski przemysł lotniczy wykonał modyfikację opracowując samolot Lim-6 i budując 40 egzemplarzy. Lecz Wojsko ich nie przyjęło, żądając kolejnych poprawek. Tak powstał Lim-6 bis, który odniósł sukces i jak się okazało na długie lata zagościł na Polskim niebie. Poprzednio zbudowane samoloty Lim-5 M i Lim-6 w łącznej liczbie 100 maszyn zostały doprowadzone do standardu Lim-6 bis i wprowadzone na uzbrojenie. W kolejnych latach około 60 maszyn Lim-5 P zostało zaadoptowanych do celów szturmowych i otrzymały oznaczenie Lim-6 M.

Jedna ze zbiórek 53 Pułku. 1962r.
Jedna ze zbiórek 53 Pułku. 1962r.

1963r.

W 1963r. do 53 PLM-Sz w Mirosławcu zaczynają docierać pierwsze egzemplarze Lim-6 bis. Do Mirosławca w latach 1963 – 1965r., dostarczono na pewno 32 sztuki nowych Lim-6 bis, w kolejnych latach straty uzupełniano przebudowanymi Lim-6 M/MR. 
Dostawy samolotów Lim-6 bis do 53 PLM-Sz w Mirosławcu.

Lp / Lp Nr / Nb Data produkcji, data dostawy Uwagi
1-40 Lim-6 bis 1J 04-01 do 1J 04-40 Marzec – maj 1963r. Pierwsza seria produkcyjna liczyła 40 maszyn powstałych z przebudowy Lim-6. Numery seryjne pozostawiono bez zmian.
Samoloty, które trafiły do Mirosławca.
1 Lim-6 bis 1J 04-05 / 405 28.03.1963r.
2 Lim-6 bis 1J 04-07 / 407 28.03.1963r.
3 Lim-6 bis 1J 04-08 / 408 28.03.1963r.
4 Lim-6 bis 1J 04-09 / 409 28.03.1963r.
5 Lim-6 bis 1J 04-11 / 411 28.03.1963r.
6 Lim-6 bis 1J 04-12 / 412 28.03.1963r.
7 Lim-6 bis 1J 04-13 / 413 28.03.1963r.
8 Lim-6 bis 1J 04-14 / 414 28.03.1963r.
9 Lim-6 bis 1J 04-15 / 415 28.03.1963r.
10 Lim-6 bis 1J 04-17 / 417 28.03.1963r.
11 Lim-6 bis 1J 04-25 / 425 29.04.1963r.
12 Lim-6 bis 1J 04-27 / 427 29.04.1963r. W 2003r. – 2011r. samolot był eksponatem na lotnisko Łódź-Lublinek.
13 Lim-6 bis 1J 04-29 / 429 29.04.1963r.
14 Lim-6 bis 1J 04-30 / 430 25.05.1963r.
15 Lim-6 bis 1J 04-31 / 431 25.05.1963r.
16 Lim-6 bis 1J 04-36 / 436 29.04.1963r.
17 Lim-6 bis 1J 04-37 / 437 29.04.1963r.
18 Lim-6 bis 1J 04-38 / 438 29.04.1963r.
Lim-6 bis 1J 04-... 12.06.1963r. podczas wykonywania lotu przez ppor. pil. Cieśluka utracono pierwszego Lim-6 bis w wyniku usterki układu sterowania silnika, pilot się katapultował. ( 53 PLM-Sz ).
Lim-6 bis 1J 04-... W dniu 21.06.1963r. wydarzył się pierwszy śmiertelny wypadek, Lim-6 bis z 53 PLMSZ pilotowany przez kpt. pil. Kozaka rozbił się w pobliżu Mirosławca.
Lim-6 bis 1J ... W dniu 11.09.1963r. kolejna katastrofa z ofiarą śmiertelną w 53 PLM-Sz, ppor. pil. Błahut uderzył w las podczas lotów na bombardowanie na poligonie w Nadarzycach.
41-70 Lim-6 bis 1J 05-01 do 1J 05-30 Sierpień – listopad 1963r. Druga seria Lim-6 bis zbudowane od podstaw. 30 sztuk
Samoloty które trafiły do Mirosławca.
19 Lim-6 bis 1J 05-01 / 501 16.08.1963r.
20 Lim-6 bis 1J 05-02 / 502 16.08.1963r.
21 Lim-6 bis 1J 05-03 / 503 16.08.1963r.
22 Lim-6 bis 1J 05-05 / 505 16.08.1963r.
23 Lim-6 bis 1J 05-06 / 506 14.11.1963r.
24 Lim-6 bis 1J 05-07 / 507 14.11.1963r.
25 Lim-6 bis 1J 05-08 / 508 14.11.1963r.
26 Lim-6 bis 1J 05-09 / 509 14.11.1963r.
27 Lim-6 bis 1J 05-10 / 510 14.11.1963r.
28 Lim-6 bis 1J 05-16 / 516 14.11.1963r.
29 Lim-6 bis 1J 05-17 / 517 14.11.1963r.
71-110 Lim-6 bis 1J 06-01 do 1J 06-40 Styczeń – marzec 1964r. Trzecia seria Lim-6 bis także zbudowane od podstaw. 40 sztuk. Łącznie postał 110 sztuk.
Samoloty które trafiły do Mirosławca.
30 Lim-6 bis 1J 06-10 / 610 16.01.1964r.
31 Lim-6 bis 1J 06-13 / 613 16.01.1964r. W 1979r. był pomalowany w kamuflaż.
1-60 Lim-6 bis Wszystkie Lim-5 M przebudowano do standardu Lim-6 bis. Łącznie 60 sztuk.
32 Lim-6 bis 1J 16-01 / 1601 15.06.1965r. 1J 16-01, będący poprzednio eksperymentalnym CM 16-01 . 15.06.1965r. trafił do 53 PLMSZ. W 1984r. był pomalowany w kamuflażu.
1963 – 1965r. Łącznie zbudowano 3 + 170 Lim-6 bis
1972 - 1978r. Przebudowano około 60 sztuk Lim-5 P do standardu Lim-6 M / MR.
1959-1978r. Łącznie zbudowano 233 Lim-6 bis / M / MR

Systematycznie podnoszona jest wartość bojowa Pułku. Jednostkę, za doskonałe przygotowanie bojowe i wyniki szkoleniowe wielokrotnie wyróżniano. Jednostka też miała wkład w liczne pokazy lotnicze. Podczas defilady z okazji 1000-Lecia Państwa Polskiego w 1966r. piloci Pułku zademonstrowali figurę „Miecz Chrobrego”. 
Lecz te wyniki były także okupione stratami i tragediami;
W dniu 12.06.1963r. podczas wykonywania lotu przez ppor. pil. Cieśluka utracono pierwszego Lim-6 bis, w wyniku usterki układu sterowania silnika. Pilot się pomyślnie katapultował. 
W dniu 21.06.1963r. wydarzył się pierwszy śmiertelny wypadek, Lim-6 bis z 53 PLM-Sz pilotowany przez kpt. pil. Kozaka rozbił się w pobliżu Mirosławca. Cześć Jego Pamięci!
W dniu 11.09.1963r. kolejna katastrofa z ofiarą śmiertelną w 53 PLM-Sz, ppor. pil. Błahut uderzył w las podczas lotów na bombardowanie na poligonie w Nadarzycach. Cześć Jego Pamięci!

Lim-6 bis nb 427 użytkowany w Mirosławcu. Muzeum Lublinek. 2003r.
Lim-6 bis nb 427 użytkowany w Mirosławcu. Muzeum Lublinek. 2003r.

1964r.

W 1964r. z okazji 20-lecia PRL zorganizowano defiladę. W powietrzu zademonstrowano miedzy innymi szyk zwany Jodełka. Pierwsze dwa kliny w tej Jodełce to samoloty Lim-6 bis, pierwszy raz publicznie pokazane. Maszyny i piloci pochodzili z 51 i 53 PLM-Sz. 1964r.
W 1964r. z okazji 20-lecia PRL zorganizowano defiladę. W powietrzu zademonstrowano miedzy innymi szyk zwany Jodełka. Pierwsze dwa kliny w tej Jodełce to samoloty Lim-6 bis, pierwszy raz publicznie pokazane. Maszyny i piloci pochodzili z 51 i 53 PLM-Sz. 1964r.

1967r.

Kolejna duża reorganizacja w Lotnictwie Polskim następuje około 1967r. Piszę „około”, ponieważ takie procesy trwają zwykle kilkanaście miesięcy. Jedną z podstaw przeprowadzanych zmian był powrót do tradycji lotniczych jednostek Wojska Polskiego utworzonych na terenie ZSRS i biorących udział w II wojnie światowej.
W dniu 30.06.1967r. ( inne źródła podają 30.09.1967r. ) 53 PLM-Sz w Mirosławcu Rozkazem MON nr 025/Org. w uznaniu zasług staje się spadkobiercą tradycji 8 PLSz ( 1944-1946r. ) i otrzymuje nazwę 8 Brandenburski Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego. Jednocześnie ( w 1969r. ) 16 DLM-Sz zmienia nazwę na 2 Brandenburską Dywizję Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego.

1969r.

Samoloty z Pułku miały wziąć udział w defiladzie powietrznej z okazji 25-lecia PRL ( Polski Ludowej ), jak miała się odbyć nad warszawskim lotniskiem Bemowo ( Babice ) w dniu 22.07.1969r. Samoloty Lim-6 bis w liczbie 54 maszyn z 8 PLM-Sz w Mirosławcu i 6 PLM-Sz w Pile miały utworzyć szyk „dwóch mieczy Grunwaldzkich”. Zgrywanie załóg rozpoczęto z końcem kwietnia 1969r. na lotniskach w Pile i Mirosławcu. Około 2.07.1969r. przebazowano na lotnisko w Sochaczewie 60 samolotów, aby piloci trenowali już w rzeczywistych warunkach. Niestety w dniu defilady nad Warszawą były bardzo złe warunki atmosferyczne i przelot nie odbył się.

Defilada w Warszawie, rok 1969
Defilada w Warszawie, rok 1969

Lim-6 bis podczas ćwiczeń pod kryptonimem Odra-Nysa 69. 1969r.
Lim-6 bis podczas ćwiczeń pod kryptonimem Odra-Nysa 69. 1969r.

1971r.

W 1971r. dla 8 Pułku następują kolejne zmiany. Po pierwsze Pułk zostaje organizacyjnie przeniesiony z 2 Brandenburskiej Dywizji Szturmowo-Rozpoznawczej do 3 Brandenburskiej Dywizji Szturmowo-Rozpoznawczej w której funkcjonuje obok; 40 PLSz ze Świdwina, 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artylerii w Sochaczewie oraz 48 Eskadry Lotnictwa Łącznościowego ze Świdwina.
Po drugie Pułk staje się tylko Pułkiem Szturmowym, a nie jak dotychczas Myśliwsko-Szturmowym. Zadania Pułku koncentrują się na wsparciu wojsk lądowych, poprzez niszczenie celów naziemnych. Wprowadzono także elementy zadań z zakresu rozpoznania. Tu pomocne okazały się Lim-6 MR wyposażone w lotniczy aparat fotograficzny. To w tym czasie zorganizowano pododdział Foto z zapleczem. Od tej pory Pułk nie ma zadań myśliwskich, których i tak poddźwiękowe samoloty nie byłyby w stanie wykonać. Na nowy sprzęt przyjdzie jeszcze poczekać.

1972r.

Obchody Święta Jednostki na Lotnisku. 1972r.
Obchody Święta Jednostki na Lotnisku. 1972r.

Tytułem informacji podam, że w 1972r. na Lotnisku Mirosławiec przebywał przywódca Kuby komendante Fidel Castro i ówczesny minister obrony narodowej PRL generał Wojciech Jaruzelski. Bez komentarza.

Komendante Fidel Castro i generał Wojciech Jaruzelski na Lotnisku Mirosławiec. 1972r.
Komendante Fidel Castro i generał Wojciech Jaruzelski na Lotnisku Mirosławiec. 1972r.

1974r.

W 1974r. zostaje opracowana i wprowadzona odznaka pamiątkowa Pułku.

1980r.

Samolot Lim-6 bis na lotnisku, prawdopodobnie Mirosławiec. Były to już ostatnie lata eksploatacji tych Polskich maszyn. Maszyny te choć z rodowodem sowieckim; opracowano w Polsce, budowano w Polsce i remontowano w Polsce. Warto o tym pamiętać. 1980r.
Samolot Lim-6 bis na lotnisku, prawdopodobnie Mirosławiec. Były to już ostatnie lata eksploatacji tych Polskich maszyn. Maszyny te choć z rodowodem sowieckim; opracowano w Polsce, budowano w Polsce i remontowano w Polsce. Warto o tym pamiętać. 1980r.

1982r.

Na podstawie Zarządzenia DWL Nr 06 z dnia 23.02.1982r. 3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego zostaje przemianowana na 3 Dywizję Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Jednocześnie Dywizja przyjmuje pod swoje skrzydła 3 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego z Bydgoszczy użytkujący samoloty Su-7. Dla Pułku w Mirosławcu oznaczało to czas rewolucyjnych przemian. Od dnia 8.10.1982r. 8 PLM-Sz jest nazywany 8 PLM-B. 
Z początkiem 80-tych lat Pułk zostaje wytypowany do przezbrojenia w nowoczesne samoloty myśliwsko-bombowe typu Su-22. Na lotnisku w Mirosławcu rozpoczął się proces przygotowawczy dla przyjęcia nowej techniki. Przeprowadzono generalny remont drogi startowej. Wybudowano nową centralną płaszczyznę postojową. Zbudowano 34 schronohangarów. 
Pułk zaczyna przyjmować na uzbrojenie samoloty Su-22, równocześnie systematycznie pozbywa się Lim-6 bis/MR.

Samoloty Su-22 użytkowane w Mirosławcu w okresie 1988r.-2010r.

Lp Typ Nb / Nr Data Uwagi
1 U 001 / 69001 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nadal używany w 8 ELT.
2 U 304 / 66304 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a następnie w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. trafił do muzeum w Czyżynach.
3 U 305 / 66305 Październik 1984r Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, do 2000r. do rozformowania, a później 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nadal czynny.
4 U 508 / 66508 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. Około 2005r. nieczynny.
5 U 509 / 66509 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, do rozformowania. A później w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. w 40 ELT w Świdwinie nadal czynny.
6 U 605 / 69605 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 2007r. w 40 ELT w Świdwinie nadal czynny.
1 M 3005 / 23005 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Pierwszy samolot Su-22 otrzymany przez Polskę. Pierwszy lot z Powidza do Piły wykonał ppłk Bogdan Likus. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. W 1994r. przeszedł remont główny. W 2007r. trafił do muzeum w Czyżynach.
2 M 3202 / 33202 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny.
3 M 3203 / 30203 1988r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. czynny.
4 M 3212 / 23212 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. Po zakończeniu służby  ( 2005r. ) trafił do muzeum w Estonii.
5 M 3213 / 23213 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. W 1992r. remont główny. W 2002r. nieczynny.
6 M 3214 / 23214 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 1997r. remont główny. W 2005r. nieczynny.
7 M 3215 / 23215 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, następnie w 8 ELT  w Mirosławcu. W 2007r. nadal czynny.
8 M 3216 / 23216 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 2005r. nieczynny.
9 M 3508 / 30508 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B, następnie w 8 ELT  w Mirosławcu. W 2007r. nadal czynny.
10 M 3509 / 30509 1987r. Użytkowany w 7 PLB-R w Powidzu, a następnie w 8 ELT w Mirosławcu. W 2010r. nadal czynny. Nosił numer żółty, a potem czerwony.
11 M 3618 / 23618 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1997r. remont główny. W 2007r. nieczynny.
12 M 3714 / 37714 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu.
W dniu 30.01.1990r. o godzinie 1201 . Pilot ppłk Andrzej Wyciślik – zginął.
Zadanie: Lot na oblot techniczny samolotu.
Okoliczności katastrofy: Pilot wykonywał oblot techniczny samolotu w dzień w zwykłych warunkach atmosferycznych. Na wysokości 10 000 m, wskutek zamarznięcia kropelek wody w głównej instalacji odbiorników ciśnień powietrznych wystąpiły błędne wskazania przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych. Niewłaściwe działanie pilota, wynikające z odczytania błędnych wskazań przyrządów, doprowadziło do wyłączenia silnika  w powietrzu. Pilot nie katapultował się, lecz podjął próbę wylądowania w terenie przygodnym, w okolicach Czaplinka. W czasie lądowania samolot rozbił się, pilot poniósł śmierć.
Przyczyna: Przyczyną katastrofy było podjęcie przez pilota nieprawidłowego działania na skutek niewłaściwego zinterpretowania błędnych wskazań przyrządów aneroidowo-membranowych.
13 M 3811 / 23811 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2005r. nieczynny.
14 M 3812 / 23812 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny.
M 3819 / 23819 W 2010r. użytkowany w 8 ELT w Mirosławcu.
15 M 3908 / 23908 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile. Potem w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 1997r. remont główny. W 2007r. nieczynny.
16 M 3911 / 23911 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, a potem 8 ELT w Mirosławcu. W 1993r. remont główny. W 2005r. nieczynny.
17 M 4603 / 24603 1985r. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, a po jej rozwiązaniu w 8 ELT  w Mirosławcu. W 2005r. nieczynny.
18 M 4604 / 24604 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. czynny.
19 M 4605 / 24605 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r.nieczynny.
20 M 4606 / 24606 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1994r. remont główny. W 2007r. czynny.
21 M 7206 / 27206 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT  w Mirosławcu. W 1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny.
22 M 7307 / 27307 1986r. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, a po jej rozwiązaniu w 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1994r. remont główny. W 2006r. nieczynny.
23 M 8103 / 28103 1986r. Użytkowany 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nieczynny.
24 M 8207 / 28207 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1995r. remont główny. W 2005r. nieczynny.
25 M 8308 / 28308 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu W 2007r. czynny.
26 M 8512 / 28512 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1995r. remont główny. W 2007r. czynny.
27 M 8818 / 2818 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. czynny.
28 M 8819 / 28819 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nieczynny.
29 M 8919 / 28919 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. czynny.
30 M 9307 / 29307 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu.
W dniu 19.08.2003r. około godziny 15 45 podczas  ćwiczeń przeciwlotniczych na poligonie Ustka doszło do wypadku lotniczego Su-22 M 4 nb 9307 z 8 ELT  z Mirosławca. Pilot ppłk Andrzej Andrzejewski wskutek poczucia zagrożenia, katapultował się. Po 1 ½ godzinnej akcji ratunkowej został podjęty przez śmigłowiec Mi-14 PS z bazy w Darłowie. Pilota przetransportowano do szpitala polowego w Wicku Morskim. Komisja ustaliła, że na skutek nieporozumienia w procesie decyzyjnym podczas strzelań bojowych nastąpiło odpalenie dwóch rakiet przeciwlotniczych systemu Kub w czasie, gdy samolot-nosiciel imitatora celu powietrznego SRCP-WR nie opuścił jeszcze strefy rażenia. W rezultacie w pobliżu samolotu eksplodowała głowica bojowa rakiety Kub. Pilot podjął słuszną decyzję o opuszczeniu samolotu.
31 M 9308 / 29308 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. Samolot maj Zdzisława Cieślika. W grudniu 1999r. remont główny. W 2007r. czynny.
32 M 9311 / 29311 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. W 2007r. nieczynny.
33 M 9411 / 29411 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. W 1998 remont główny.
34 M 9615 / 29615 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. W 2007r. czynny.
35 M 9616 / 2916 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. W 2007r. czynny.
88 sztuk Su-22 M 4 K
20 sztuk Su-22 UM 3 K
2007r. Na stanie 48 maszyn jedno i dwumiejscowych. Koszt jednej godziny lotu wynosił  44 952 zł. ( dane za oficjalną stroną SP )

Początkowo piloci 8 PLM-B szkolili się na nowych samolotach w Powidzu, a następnie także w Pile. Część z nich to młodzi piloci, którzy niedawno opuścili mury Szkoły Orląt. Część z nich to piloci poprzednio latający na samolotach myśliwskich typu MiG-21, a więc pochodzący z innych jednostek. I wreszcie rodzimi piloci z 8 Pułku, którzy pozytywnie przeszli weryfikację na samoloty naddźwiękowe. W tym okresie Lotnisko Mirosławiec poddawane jest modyfikacjom, celem właściwej eksploatacji samolotów Su-22 M 4. Pierwsze maszyny tego typu zostały przebazowane do Mirosławca w listopadzie 1988r. i było to ostatnie lotnisko w Polsce, które przyjęło do siebie te maszyny. Wcześniejsze to; Powidz, Piła i Świdwin.

Prawdopodobnie pierwsze lądowanie Su-22 na Lotnisku Mirosławiec. 1986r.
Prawdopodobnie pierwsze lądowanie Su-22 na Lotnisku Mirosławiec. 1986r.

1991r.

W 1991r. 8 PLM-B ma na stanie; 26 Su-22 M4K, 5 Su-22 U3M. W ciągu swojego istnienia Pułk przyjął na stan co najmniej 35 Su-22 M4K nowych oraz z rozformowanego 6 PLM-B w Pile i co najmniej 6 Su-22 U3M.

Jednostka wyspecjalizowała się w zabezpieczaniu i wykonywaniu lotów doświadczalnych, między innymi na rzecz ITWL, testując nowe rozwiązania techniczne dotyczące uzbrojenia oraz sprawdzając jego partie kontrolne.

Pułk tradycyjnie zabezpieczał również większość ćwiczeń Sił Powietrznych oraz wojsk obrony przeciwlotniczej ( Polskich i zagranicznych ) zrzucając i odpalając cele powietrzne dla zestawów rakietowych ziemia-powietrze oraz rakiet typu powietrze-powietrze.

Su-22 na Lotnisku Mirosławiec. 1995r.
Su-22 na Lotnisku Mirosławiec. 1995r.

1999r.

W związku z przyjęciem Polski do Paktu NATO następują kolejne bardzo istotne przemiany w organizacji Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Polskie Lotnictwo Wojskowe musi dostosować swoją strukturę do wymagań NATO. 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego musi przejść przeobrażenia i dlatego zostaje rozformowany. Ostatnim jego dowódcą był ppłk dypl. pil. Ryszard Hać ( od 29.03.1996r. do 31.12.1999 r. ). Z dniem 31.12.1999r. 8 PLM-B przestaje istnieć.

2000r.

W dniu 1.01.2000r. 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego został przekształcony w dwie niezależne jednostki. W 8 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego i 12 Bazę Lotniczą. Organizacyjnie podporządkowany pod 1 Brygadę Lotnictwa Taktycznego, która następnie została przemianowana w 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie. Co istotne, 12 BLot miała pod swoim dowództwem oprócz Lotniska Mirosławiec także Lotnisko Piła. Wszystko to działo się na podstawie zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr PF-74/Org. z 15.07.1999r.. Na podstawie tego zarządzenia Dowódca WLOP wydał Rozkaz Nr 0142 z dnia 23.08.1999r..

W skład garnizonu Mirosławiec oprócz 12 BLot i 8 ELT wchodził także 21 Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach.

12 BLot została sformowana w dniu 1.01.2000r. w oparciu o rozformowany 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego i 42 batalion łączności.

W dniu 03.01.2000r. uroczystą zbiórką jednostki rozpoczęto faktyczną działalność 12 BLot.
Pierwszym Dowódcą 12 Bazy Lotniczej został ppłk dypl. nawig. Witold ANTOSIK . Szefami i dowódcami zasadniczych komórek organizacyjnych zostali: Zastępcą dowódcy - mjr mgr inż. Janusz SZARY. Szefem sztabu- mjr mgr inż. Marek GRYZA. Szefem szkolenia mjr mgr inż. Krzysztof MROSS. Głównym księgowym- mjr mgr Włodzimierz PURZYCKI

Do zadań realizowanych przez Bazę należy zaliczyć; zabezpieczenie bieżącej działalności 8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego i innych czasowo bazujących eskadr, zapewnienie odpowiedniego poziomu szkolenia lotniczego, utrzymanie stałej gotowości lotnictwa do realizacji stawianych przed nim zadań, utrzymanie i rozwój infrastruktury Lotniska. Atutem wykorzystywanym przez wiele jednostek było to, że Baza położona jest w niewielkiej odległości od 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. Często w Bazie stacjonowały jednostki; 49 Pułku Śmigłowców Bojowych z Pruszcza Gdańskiego i 56 Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia. Kolejnym z zadań, które często realizowała Baza było zabezpieczenie logistyczne oraz zapewnienie stałej gotowości śmigłowców ratowniczych wchodzących w skład jednostek ćwiczących na pobliskich poligonach. W realizacji tego zadania Bazę wspomagał 107 Szpital Wojskowy w Wałczu.
Od początku sformowania 12 BLot była ona bardzo często wykorzystywana przez lotnicze jednostki innych państw należących do NATO. Już w 2000r. przeprowadzono przy jej pomocy cztery ćwiczenia z udziałem jednostek lotniczych NATO. Największym z nich były ćwiczenia pod kryptonimem Victory Strike 2000, z udziałem śmigłowców bojowych wojsk lądowych Rzeczypospolitej. Lotniskiem zapasowym było Lotnisko Oleszno koło Drawska. Z Mirosławca operowały także samoloty myśliwsko-bombowe Jaguar z 41 dywizjonu RAF ( UK ), które brały udział w ćwiczeniach Jade Fusion 2000 oraz Ulan Eagle 2000. 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr Pf-74/Org z dnia 15.07.1999r. do końca 1999r. rozformowano 8 PLM-B oraz wchodzące w jego skład; 40 Batalion Zaopatrzenia, 42 Batalion Łączności, 1 eskadrę, 2 eskadrę i Esakdrę Techniczną. Jednostki zabezpieczenia otrzymały nowe struktury i zostały podporządkowane pod dowództwo 12 BLot. Tylko na bazie eskadr lotniczych z dniem 1.01.2000r. sformowano 8 ELT z samolotami odziedziczonymi po 8 PLM-B – Su-22 M 4 oraz Su-22 UM 3 K. Nowa jednostka odziedziczyła tradycje bojowe 8 PLSz ( 1944r.-1946r. ) ze składu 2 Dywizji Lotnictwa Szturmowego 1 Mieszanego Korpusu Lotniczego. Pierwszym dowódcą 8 ELT został ppłk pilot Piotr Tusza.
8 Eskadra Lotnictwa Taktycznego była jednostką stale bazującą na Lotnisku Mirosławiec. 8 ELT przeznaczona została do niszczenia obiektów naziemnych, nawodnych oraz prowadzenia rozpoznania powietrznego na rzecz Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i marynarki Wojennej. Dokładne zadania to; Izolacja rejonu działań i stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia walki przez inne rodzaje Sił Zbrojnych. Zwalczanie obiektów lądowych i nawodnych na rzecz innych rodzajów Sił Zbrojnych. Zwalczanie środków napadu powietrznego przeciwnika na ziemi i w powietrzu,. Prowadzenie rozpoznania powietrznego na rzecz wojsk własnych i sojuszniczych. Zadania te przez okres 10 lat, czyli do momentu przebazowania z Mirosławca do Świdwina nie uległy zmianie. 
Już na przełomie czerwca-lipca 2000r. wydzielona grupa pilotów i techników wraz z samolotami Su-22 gościła w UK w bazie Coltishall. Nasi piloci mieli okazję wykonywać loty na samolotach typu jaguar i Hawk. Natomiast we wrześniu 2000r. w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Jade Fusion 2000 samoloty Jaguar z 41 dywizjonu RAF wykonywała wspólne loty z Su-22 w Mirosławcu. Taki schemat wspólnych Polsko-UK ćwiczeń był realizowany w; 2001r., 2002r., 2003r., 2004r. oraz 2005r.. W Polsce samoloty Su-22 i Jaguar wspólnie zwalczały cele naziemne na poligonie Nadarzyce.

Symbole 8 ELT
Symbole 8 ELT

Su-22 na Lotnisku Mirosławiec. 2000r.
Su-22 na Lotnisku Mirosławiec. 2000r.

Su-22 U nb 305 już z wizerunkiem dzika. 2001r.
Su-22 U nb 305 już z wizerunkiem dzika. 2001r.

2001r.

Od dnia 1.01.2001r. 12 BLot została podporządkowana bezpośrednio dowództwu 2 Korpusu Obrony Powietrznej.

W styczniu 2001 roku zgodnie z decyzją przełożonych obowiązki Dowódcy 12 Bazy Lotniczej objął ppłk dypl. Zdzisław OSTASZ.
Ponownie w 2001r. z Lotniska Mirosławiec działały samoloty i śmigłowce innych państw NATO. Z USAF śmigłowce, z Danii i Norwegii F-16, w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Recce Exercise 2001. Oczywiście w ćwiczeniach tych uczestniczyła także 8 ELT, ze swoimi Su-22.

W której Gminie leży Lotnisko Mirosławiec? 
W czasach PRL sprawa ta nie była istotna. Lecz po przemianach społeczno-gospodarczych ( 1989r. ) problem się pojawił. Dokładnie Lotnisko Mirosławiec leży na terenie Gminy Wierzchowo. Jednej z najbiedniejszych gmin Rzeczypospolitej. Gmina ta należy do Powiatu Drawskiego. Gmina i Miasto Mirosławiec najbardziej korzystało z istnienia Lotniska. Mirosławiec należy do Powiatu Wałeckiego. 
Taki stan rzeczy istniał od dziesięcioleci. Dopóki gminy nie musiały liczyć swojego budżetu, nikt specjalnie tym problemem się nie zajmował. Na początku 90-tych lat władze Mirosławca doszły do wniosku, iż skoro mają Lotnisko to granice gmin powinny ulec zmianie. I rozpoczęto starania o zmianę granic administracyjnych. Działania władz Mirosławca odniosły sukces, z niekorzyścią dla Gminy Wierzchowo. 470 hektarów Lotniska trafiło do Miasta i Gminy Mirosławiec. 
Jedną z ostatnich decyzji ustępującego Premiera Jerzego Buzka było podpisanie dokumentu ustanawiającego nowe granice dla około 30 gmin, w tym również dla Wierzchowa i Mirosławca. W rezultacie Wierzchowo utraciło 470 hektarów lotniska, a co za tym idzie około 470 tysięcy złotych rocznie z tytułu podatków od solidnego płatnika - wojska. Z dniem 1.01.2002r. Gmina Wierzchowo utraciła 40 % dochodów. Dla biednej popegeerowskiej Gminy oznaczało to katastrofę i ogromne kłopoty. Jednym słowem zastój i cofanie się do średniowiecza. 
To co zaszło wydaje się logiczne, ale czy sprawiedliwe? Skoro istniał już wówczas wolny rynek, to może należało dokonać transakcji na zasadzie wymiany, a nie zwykłego złodziejstwa. Lecz sprawdza się zasada – Biednemu, to i wiatr w oczy. 

2002r.

W 2002r. w ramach ćwiczenia ,,STRONG RESOLVE" Lotnisko Mirosławiec odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej postkomunista Aleksander Kwaśniewski. Ćwiczenia te przeprowadzono w lutym i marcu 2002r.. brały w nich udział śmigłowce z różnych państw NATO oraz samoloty F-16 i Jaguar, a także maszyny transportowe C-17 Globemaster III. 
W kolejnych latach przeprowadzano od trzech do sześciu kolejnych ćwiczeń z udziałem; USAF, RAF oraz Holandii, Danii, Czech, Słowacji i Węgier.

2003r.

W kwietniu 2003r. obowiązki Dowódcy 12 Bazy Lotniczej objął ppłk dypl. pil. Piotr TUSZA.
W dniu 4.09.2003r. 12 BLot postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29.08.2003r. jednostka otrzymuje sztandar ufundowany przez społeczeństwo ( mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec ), oraz zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 239/MON z dnia 27.08.2003r. - dzień 04 września zostaje ustanowiony dorocznym Świętem 12 Bazy Lotniczej. Tak więc od 2003r., w okolicach 4 września, organizowano Dzień Otwarty, który na przestrzeni kolejnych lat stał się Festynem Lotniczym, będącym doskonałą zabawą dla starszych i młodszych z niezwykle bogatą ofertą rozrywki.

2005r.

Decyzją Ministra obrony Narodowej z dnia 21.04.2005r. 8 Eskadra Lotnictwa Taktycznego obchodzi swoje Święto w rocznicę chrztu bojowego jednostki - tj. 25 kwietnia. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.06.2006r. Eskadrze nadano sztandar.
We wrześniu 2005r. obowiązki dowódcy 12 Bazy Lotniczej objął płk pil. mgr Jerzy Piłat, który dowodził jednostką do dnia 23.01.2008r.. Zginął w katastrofie samolotu CASA C-295 M w Mirosławcu w dniu 23.01.2008 roku. Pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady. Pochowany na cmentarzu na Powązkach w Warszawie w dniu 20.02.2008r..

2006r.

W dniu 7.03.2006r. rozformowano dowództwa 2 i 3 Korpusu OP. Dlatego 12 BLot została wyjęta spod korpusu bydgoskiego i włączona w skład 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego, które wkrótce przemianowano na 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego.

Lotnisko Mirosławiec. 2007r.
Lotnisko Mirosławiec. 2007r.

2007r.

Lotnictwo związane jest z Mirosławcem od 1952 r. Mimo to zawsze brakowało świadectwa jego bytności na tych Piastowskich Ziemiach. Brakowało akcentu podkreślającego lotniczy charakter Mirosławca. Wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa, pod przewodnictwem ppłk pil. rez. Emila Kweclicha , proboszcza parafii w Mirosławcu ks. Edwarda Matyśnika oraz zastępcy dowódcy 12 Bazy Lotniczej ppłk mgr inż. Andrzeja Puchały, doprowadziła do powstania w centrum Miasta Pomnika Lotnika. Pomysł ten zrodził się z chęci upamiętnienia wszystkich lotników, którzy służyli w Mirosławcu i oddali swoje życie za Ojczyznę. W lutym 2007r. Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa zainicjowało powstanie Honorowego Komitetu Budowy Pomnika. Fundusze zebrane przy udziale wielu instytucji, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, pozwoliły na powstanie rzeźby "Matka Boża Loretańska – Patronka Lotników w Mirosławcu". Pomnik został zaprojektowany i wykonany przez artystę - rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego. Odsłonięcie nastąpiło 7.09.2007r.

"Matka Boża Patronka Lotników w Mirosławcu" . 2007r.
"Matka Boża Patronka Lotników w Mirosławcu" . 2007r.

Pomnik umieszczono w Mirosławiec u zbiegu ulic Wolności i Parkowej na skwerze przed Ośrodkiem Kultury. Jest to dynamiczna forma ażurowa przedstawiająca dwa myśliwce wraz ze smugami, tworzące rodzaj "kuli" - przestrzeni dla figury Matki Bożej Loretańskiej, która unosi się na symbolicznym skrzydle. Rzeźba wyniesiona na pionowym słupie - cokole o kształcie ostrosłupa ściętego i podstawie rombu. Napis na cokole ażurowy w przestrzeni frontowej cokołu "Matko Boża Loretańska wstawiaj się za nami. Lotnicy." "Kula" ażurowa z brązu wraz z figurą Matki Bożej Loretańskiej ≈ 110-120 cm średnicy. Cokół - słup w okładzinie z czerwonego granitu, ostrosłup ścięty o podstawie rombu - osie podstawy 40- 60 cm , wysokość 240 cm, wewnątrz konstrukcja stalowa nośna. Fundament betonowy z wkładką z rury stalowej do zamocowania konstrukcji nośnej cokołu. Przy budowie Pomnika Lotników wykorzystano złom z rozbitego samolotu Su-22 należącego do 8 eskadry Lotnictwa Taktycznego w Mirosławcu. Matka Boża Loretańska stojąca na cokole, w asyście samolotów, będzie czuwała nad pilotami latającymi na mirosławieckim niebie w myśl sentencji umieszczonej u podstawy pomnika: "MATKO BOŻA LORETAŃSKA WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI. LOTNICY" 

2008r.

W dniu 23.01.2008r. o godz. 19;07 w pobliżu lotniska doszło do katastrofy wojskowego samolotu transportowego CASA C-295 M nb 19 należącego do 13 Eskadry Lotnictwa Transportowego z Krakowa. W katastrofie zginęło 20 żołnierzy Sił Powietrznych, głównie dowódców jednostek lotniczych.

Odznaka pamiątkowa 12 Bazy Lotniczej o wymiarach 40 x 30 mm. Zaprojektowana w kształcie odwróconej tarczy. Na jej podstawie umieszczone są kolory niebieski i czerwony – kolory zaczerpnięte z symboliki herbu Mirosławca. Na tarczy znajduje się liczba 12 – jest to nr bazy. Na tle liczby 12 znajduje się Su-22, samolot myśliwsko - bombowy znajdujący się na wyposażeniu jednostki. Biało – czerwona szachownica z prawej strony symbolizuje przynależność bazy do Sił Powietrznych. 
Decyzja Nr 558/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.12.2008r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12 Bazy Lotniczej. Na podstawie powyższej decyzji wprowadzona została odznaka zwana dalej "odznaką pamiątkową" 12 Bazy Lotniczej. 

Odznaka pamiątkowa 12 Bazy Lotniczej. 2008r.
Odznaka pamiątkowa 12 Bazy Lotniczej. 2008r.

Z końcem 2008r. 8 ELT miała na stanie 13 maszyn bojowe Su-22 M 4 oraz 3 szkolno-bojowe Su-22 M 3 K. Choć wielokrotnie samoloty 8 ELT odbywały wspólne ćwiczenia z innymi zagranicznymi samolotami NATO, to jednak MON nie zgłosiło Eskadry do struktur NATO. W efekcie piloci z Mirosławca nie brali udziału w żadnym programie NATO, dedykowanym lotnictwu szturmowemu. Miedzy wierszami płynącymi z MON można było wywnioskować, iż palcem na wodzie były pisane zapewnienia o rychłym przezbrojeniu 8 ELT w samoloty F-16 ( pochodzące choćby z demobilu ).

2009r.

Na Lotnisku w dniu 5.09.2009r. odbył się kolejny festyn lotniczy. Były wystawy statyczne sprzętu Wojsk Lotniczych i Marynarki Wojennej : SU - 22 UM3K, TS -11 ISKRA, MIG - 21, ŚMIGŁOWIEC SH 2 (MW), H-2G KAMAN, BELL-206, ROBINSON-44, W3 ANAKONDA, CESSNA. Loty widokowe oferował Aeroklub Pilski. Pokaz gaszenia pożaru - samolot DROMADER. Pokaz grupy ratownictwa lotniskowego. 
Grupa rekonstrukcyjna z Wałcza przedstawiła inscenizacje. Pokaz samoobrony w wykonaniu uczniów profilu policyjno – wojskowego. Pokaz musztry w wykonaniu szkoły z Lubasza.
Prezentowali się sprzedawcy samochodów; Ford, Toyota, Opoel i Mercedes. Był pokaz sprzętu Komendy powiatowej Policji z Wałcza i Państwowej Straży Pożarnej z Wałcza oraz OSP Czaplinek. Pokaz tresury psów służbowych KPP Pyrzyce. Pokaz zespołu ratownictwa drogowego Państwowej